Välkommen till Spiegelberg Förlag

Kunskaper, färdigheter och kompetens

Ellära är en gemensam grund för mång olika yrkesgrupper och målet för min ellära är att ge en bakgrund till elinstallation, kontroll och felsökning.  Konceptet innehåller faktabok, övningsböcker och mätövningar som utförs på en modell av ett lågspänningsnät. Alla delar kan användas var för sig eller som en helhet. Konceptet lämpar sig väl både för fortbildning inom industrin och för gymnasiekurserna "Praktisk Ellära", "Ellära 1 och 2".Beställ böcker här på Spiegelberg Förlag eller via Läromedias hemsida om ni har avtal med dem.

Undervisande lärare kan få utvärdera mätövningsböckerna om ni skapar konto på  Ellära.se.

För online demo av utrustningen och mätövningsböcker via zoom kontakta Sven Spiegelberg på telefon 070-747 18 50. Mer information

koncept-ver-2.jpg

Nästa generation, Ellära 2.0

Ellära faktabok publicerades på Liber AB 2012. Under de år som gått har jag samlat på mig erfarenheter för att göra nästa generation av läromedlen. Framtidens elmiljö kommer att bli komplex, som följd av olinjära laster, elektrifiering av fordon, småskalig produktion och energilagring. Det motiverar behovet av både kunskap, färdighet och kompetens för att möta elbranschens framtida kompetensbehov.  

Image

Ellära 2.0 Pro Faktabok

Ellära 2.0 Pro vänder sig till blivande installations-, service och industrielektriker samt automationstekniker som kommer att arbeta med starkströmsinstallationer. Målet är att ge en teoretisk bakgrund till anläggningskontroll och felsökning av starkströmsanläggningar. Vi lägger grunden för systemförståelse, grundläggande elektriska begrepp och principer samt hur olika lasters påverkar elnätet. Det ger förutsättningar att tolka manualer och mätvärden från de i elbranschen vanligaste instrumenten och installationstestarna. Boken täcker kursen Praktisk ellära, Ellära 1 och 2. Kapitlen ger en bra grund och nära koppling till övriga ämnen på El och energiprogrammet.

ISBN 978-91-986480-0-3

En genomgång av samtliga kapitel i Ellära 2.0 Pro faktabok från 2021, på 8 minuter.

Elllära 2.0 Pro faktabok

Image

Ellära 2.0 Pro Övningsbok Del 1

Ellära 2.0 Pro Övningsbok Del 1 innehåller övningsuppgifter till kapitel 1-8
i faktaboken ”Ellära 2.0 pro”. Övningsboken kan användas fristående med faktaboken eller ingå i det koncept med faktabok, mätövningsböcker och mätövningar som utvecklats av Sven Spiegelberg AB. Del 1 belyser de grundläggande elektriska begreppen spänning, ström, resistans, Ohms lag, effekt och energi samt serie,- parallel- och kombinerade kretsar. I kapitel 1 ges en introduktion till elnätets uppbyggnad och ellärans roll för olika yrkesgrupper. Kapitel 2 är en introduktion till arbetet med elsäkerhet. Del 1 kan med fördel läsas tidigt i utbildningen och integreras med de programgemensamma kurserna på El och energiprogrammet. Ellära 2.0 Pro Övningsbok Del 2 innehåller övningar till kapitel 9-14 i faktaboken Ellära 2.0 Pro. 

ISBN 978-91-986480-2-7

Ellära 2.0 Övningsbok Del 1

Image

Ellära 2.0 Pro Övningsbok Del 2

Ellära 2.0 Pro Övningsbok del 2 innehåller övningsuppgifter som täcker kapitlen 9-14 i faktaboken Ellära 2.0 Pro. Övningsuppgifterna befäster kunskaper och färdigheter att beräkna elektriska och magnetiska fält, reaktiva laster, trefassystem, jordsystem, elkvalitet samt kontroll och felsökning. Övningsboken kan användas fristående med faktaboken eller ingå i vårt koncept med mätövningsbok och laborationsutrustning från Sven Spiegelberg AB. Konceptet belyser inte bara grundläggande ellära utan även belastningarnas inverkan på elnätet, elkvalitet, elsystemets uppbyggnad och kontroll och felsökning. Den breddade synen på ellära i gymnasiekurserna gör konceptet intressant för fortbildning inom flera olika branscher och företag.

ISBN 978-91-986480-3-4

Ellära 2.0 Övningsbok Del 2

Image

Komvuxpaket 15 % rabatt

Vi har satt ihop ett bokpaket för elever på komvux och avtalskunder som ska uppgradera till 2.0. Det innehåller Ellära 2.0 Faktabok, Ellära 2.0 Övningsbok Del 1 och Ellära 2.0 Övningsbok Del 2.

ISBN 986480-1-0

Ellära Faktabok

Slutsåld och resätts av Ellära 2.0 och ersätts av Ellära 2.0

Boken Ellära är tidigare utgiven på Liber 2012 och skriven för praktisk yrkesutbildning av elyrkesmän inom gymnasiet och komvux. Den lämpar sig även för grupper inom industrin som behöver fortbildning inom grundläggande ellära, elsystemets uppbyggnad och elkvalitet. Boken ersätts nu av Ellära 2.0 Pro faktabok som ingår i ett koncept med övningsböcker och mätövningar som utförs på en modell av ett lågspänningsnät. För mer information om mätövningar se Ellära.se

lasprov ikon LT2Mer information

Jämförelse av Ellära faktabok från 2012 och Ellära 2.0 Pro från 2021 på 9 minuter.

Ellära Övningsbok Del 1

Slutsåld och resätts av Ellära 2.0

Ellära Övningsbok del 1 hjälper eleverna befästa sina kunskaper om grundläggande elektriska principer och att nå målen i ”Praktisk ellära” och ”Ellära 1 och 2”. Kapitlen har samma indelning som faktaboken Ellära, publicerad på Liber AB (ISBN 47-08543-9). Boken innehåller frågor, beräkningsuppgifter och påståenden som ska värderas. Övningsuppgifterna i Ellära övningsbok del 1 täcker kapitlen 1-11 i faktaboken och behandlar grundläggande begrepp som spänning, ström, resistans, ohms lag, effekt, serie- och parallellkoppling.

Mer information

Ellära Övningsbok Del 2

Övningsbok del 2 täcker kapitlen 12-16 i faktaboken från Liber AB (ISBN 47-08543-9). Den hjälper eleverna att nå målen i gymnasiekurserna ”Praktisk ellära” och ”Ellära 1 och 2”. Övningsboken innehåller frågor på elektromagnetism, reaktiva laster, trefassystem, jordsystem, och elkvalitet. Boken ingår i ett koncept med faktabok, mätövningar och laborationsutrustning från Ellära.se. Den breddade synen på ellära gör konceptet intressant för fortbildning inom flera olika branscher och företag.

Ellära mätövningar Del 1 och 2

Mätövningarna ger färdighetsträning och bygger kompetens. Mätövningarna baseras på en modell av ett lågspänningsnät som utvecklats av Sven Spiegelberg AB och som marknadsförs via www.ellära.se.

Mätövningar Del 1 innehåller mätningar av de grundläggande elektriska begreppen spänning, ström, resistans, effekt och en första introduktion till elsystemets uppbyggnad och serie-parallellkoppling. Övningarna i del 1 kan med fördel integreras med de gemensamma kurserna i årskurs 1.

Mätövningar Del 2 hjälper eleverna att nå målen i kursen "Praktisk ellära". Den innehåller mätövningar som visar hur reaktiva- och olinjära laster påverkar elnätet och ger en bakgrund till begreppen i bestämmelserna. Vi rekommenderar att ni knyter undervisningen till övriga kurser på utbildningen. Några exempel på övningar är:

  • Reaktiva- och olinjära lasters inverkan på elnätet
  • Grundläggande trefaskopplingar
  • Felsökning i trefasnät
  • Beröringsspänning vid olika jordsystem.
  • Hur vagabonderande strömmarna skapas.
  • Mätning av elkvalitet

Mätövningarna testas och vidareutvecklas i samarbete med våra befintliga kunder.  Är ni befintlig kund eller intresserad av att utvärdera mätövningarna kan ni skapa ett konto på www.ellära.se. Då får ni tillgång till de senaste versionerna i PDF format.