Välkommen till Spiegelberg Förlag

Ett unikt utbildningskoncept för Ellära

Ellära är en gemensam grund för mång olika yrkesgrupper och målet för min ellära är att ge en bakgrund, så att ni som studerar kan utvecklas inom olika teknikområden. Konceptet innehåller faktabok, övningsböcker och mätövningar som utförs på en modell av ett lågspänningsnät. Alla delar kan användas var för sig eller som en helhet. Konceptet lämpar sig väl både för fortbildning inom industrin och för gymnasiekurserna "Praktisk Ellära", "Ellära 1 och 2".Beställ böcker här på Spiegelberg Förlag eller via Läromedias hemsida om ni har avtal med dem.

Undervisande lärare kan få utvärdera mätövningsböckerna om ni skapar konto på  Ellära.se.

För online demo av utrustningen och mätövningsböcker via zoom kontakta Sven Spiegelberg på telefon 070-747 18 50. Mer information

koncept.png

Nästa generation, Ellära 2.0

Ellära faktabok publicerades på Liber AB 2012. Under de åtta år som gått har jag samlat på mig erfarenheter för att göra nästa generation av läromedlen. Framtidens elmiljö kommer att bli komplex, som följd av fastighetsautomation, elektrifiering av fordon, småskalig produktion och energilagring. Det motiverar en god allmänbildning inom ellära. Arbetet med Ellära 2.0 har lett fram till två faktaböcker.

Image

Ellära 2.0 Pro Faktabok

Ellära 2.0 Pro vänder sig till blivande installations-, service och industrielektriker samt automationstekniker som kommer att arbeta med starkströmsinstallationer. Målet är att ge en teoretisk bakgrund till anläggningskontroll och felsökning av starkströmsanläggningar. Vi lägger grunden för systemförståelse, grundläggande elektriska begrepp och principer samt hur olika lasters påverkar elnätet. Det ger förutsättningar att tolka manualer och mätvärden från de i elbranschen vanligaste instrumenten och installationstestarna. Boken täcker kursen Praktisk ellära, Ellära 1 och 2. Kapitlen trefas, jordsystem, elkvalitet och kontroll och felsökning ger en nära koppling till övriga ämnen på El och energiprogrammet.

ISBN 978-91-986480-0-3

Jämförelse av Ellära faktabok från 2012 och Ellära 2.0 Pro från 2021 på 9 minuter.

Elllära 2.0 Pro faktabok

Image

En genomgång av samtliga kapitel i Ellära 2.0 Pro faktabok från 2021, på 8 minuter.

Ellära 2.0 Light faktabok

Ellära 2.0 Light vänder sig till alla som kommer att arbeta nära starkströmsanläggningar som till exempel yrkesgrupper inom VVS och fastighet. Men även yrkesgrupper som arbetar med svagströmsanläggningar, till exempel larmtekniker. Boken inriktar sig på att beskriva grundläggande elektriska storheter och principer, hur elsäkerhet säkerställs och elsystemets uppbyggnad. Arbetet med att förankra innehållet i branschen är påbörjat och kommer att pågå tills det fins en väl förankrad plan för målgruppen. Därför sätter jag nu inte något planerad utgivnings datum.

Elllära 2.0 Light Faktabok

Image

Ellära Faktabok

Boken Ellära är tidigare utgiven på Liber och skriven för praktisk yrkesutbildning av elyrkesmän inom gymnasiet och komvux. Den lämpar sig även för grupper inom industrin som behöver fortbildning inom grundläggande ellära, elsystemets uppbyggnad och elkvalitet. Den ger teoretiska kunskaper om elektriska principer och hur lasterna påverkar elnätet. Boken ingår i ett koncept med övningsböcker och mätövningar som utförs på en modell av ett lågspänningsnät. För mer information om mätövningar se Ellära.se. Läromedlet täcker de tre kurserna Praktisk ellära, Ellära 1 och Ellära 2 som ingår i Skolverkets kursplaner. Den täcker också begreppet elkvalitet som ingår i andra kurser på El och Energiprogrammet.

lasprov ikon LT2Mer information

Ellära Övningsbok Del 1

Ellära Övningsbok del 1 hjälper eleverna befästa sina kunskaper om grundläggande elektriska principer och att nå målen i ”Praktisk ellära” och ”Ellära 1 och 2”. Kapitlen har samma indelning som faktaboken Ellära, publicerad på Liber AB (ISBN 47-08543-9). Boken innehåller frågor, beräkningsuppgifter och påståenden som ska värderas. Övningsuppgifterna i Ellära övningsbok del 1 täcker kapitlen 1-11 i faktaboken och behandlar grundläggande begrepp som spänning, ström, resistans, ohms lag, effekt, serie- och parallellkoppling.

Mer information

Ellära Övningsbok Del 2

Övningsbok del 2 täcker kapitlen 12-16 i faktaboken från Liber AB (ISBN 47-08543-9). Den hjälper eleverna att nå målen i gymnasiekurserna ”Praktisk ellära” och ”Ellära 1 och 2”. Övningsboken innehåller frågor på elektromagnetism, reaktiva laster, trefassystem, jordsystem, och elkvalitet. Boken ingår i ett koncept med faktabok, mätövningar och laborationsutrustning från Ellära.se. Den breddade synen på ellära gör konceptet intressant för fortbildning inom flera olika branscher och företag.

Komvuxpaket 20% rabatt

Vi har satt ihop ett paket för elever på komvux, med Ellära faktabok, övningsbok del 1 och övningsbok del 2. Från och med 11 mars ingår den nya faktaboken Ellära 2.0 Pro i komvuxpaketet. Övningsböckerna kommer under en övergångsperiod att vara anpassade till den äldre faktaboken, vilket gör att kapitelindelningen inte stämmer fullt ut, men frågor och övningar är fortfarande rellevanta. De nya övningsböckerna är planerade att publiceras i Maj 2021.  Ni får 20% rabatt på de tre böckerna när ni köper paketet. 

ISBN 986480-1-0

Ellära mätövningar Del 1 och 2

Mätövningarna ger färdighetsträning och bygger kompetens. Mätövningarna baseras på en modell av ett lågspänningsnät som utvecklats av Sven Spiegelberg AB och som marknadsförs via www.ellära.se.

Mätövningar Del 1 innehåller mätningar av de grundläggande elektriska begreppen spänning, ström, resistans, effekt och en första introduktion till elsystemets uppbyggnad och serie-parallellkoppling. Övningarna i del 1 kan med fördel integreras med de gemensamma kurserna i årskurs 1.

Mätövningar Del 2 hjälper eleverna att nå målen i kursen "Praktisk ellära". Den innehåller mätövningar som visar hur reaktiva- och olinjära laster påverkar elnätet och ger en bakgrund till begreppen i bestämmelserna. Vi rekommenderar att ni knyter undervisningen till övriga kurser på utbildningen. Några exempel på övningar är:

  • Reaktiva- och olinjära lasters inverkan på elnätet
  • Grundläggande trefaskopplingar
  • Felsökning i trefasnät
  • Beröringsspänning vid olika jordsystem.
  • Hur vagabonderande strömmarna skapas.
  • Mätning av elkvalitet

Mätövningarna testas och vidareutvecklas i samarbete med våra befintliga kunder.  Är ni befintlig kund eller intresserad av att utvärdera mätövningarna kan ni skapa ett konto på www.ellära.se. Då får ni tillgång till de senaste versionerna i PDF format.