Jag som driver förlaget heter Sven Spiegelberg och i oktober 2014 startade jag publicering av böcker på Spiegelberg Förlag. År 2020 tog jag över mina titlar från Liber AB och förlägger nu både faktaböcker och övningsböcker på mitt förlag. Det finns ett omfattande material med mätövningarna som är kopplade till den skalmodell av ett lågspänningsnät jag konstruerat. Utrustningen pressenteras på www.spiegelberg.se. Mätövningsböckerna finns tillgängliga i PDF format. Spiegelberg-Förlag ägs av Sven spiegelberg AB.

 

Integritetspolicy

Syftet med vår integritetspolicy är att ge dig information om vilka personuppgifter Spiegelberg Förlag samlar in från dig när du besöker vår webbplats och ger oss dina kontaktuppgifter. För att behandla och skydda personuppgifter på ett riktigt sätt följer vi Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) och de principer för god sed som praktiseras på området. Med personuppgifter menar vi ditt namn, e-postadress, telefonnummer eller annan kontaktinformation. Policyn utgör inte en del av Spiegelberg Förlags Allmänna villkor utan är att betrakta som en dokumentation över våra förhållningssätt i sekretess- och integritetsfrågor för dem som inte är kunder.

Insamling av personuppgifter

Att enbart besöka vår hemsida kräver inte att du lämnar någon personlig information. Om du kontaktar oss via formulär på webbsidan, via e-post, telefon eller ansöker om konto samlar vi in de personuppgifter som du lämnar över till oss, såsom:

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Vi noterar även vilket företag du representerar.

Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera med dig angående att tillhandahålla sådan tjänst som du bett om eller om våra tjänster i allmänhet. Vi dokumenterar all vår kommunikation med dig.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi skyddar dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller annan behandling som inte är förenlig med GDPR. Vi begränsar åtkomst till dina personuppgifter till de anställda som behöver åtkomst till dessa för att kommunicera med dig angående våra tjänster. Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan part. Vi raderar eller avidentifierar personuppgifter om det inte längre är aktuellt att kommunicera med dig angående våra tjänster.

Dina rättigheter

Eftersom vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära att få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig. Du har även rätt att begära att vi korrigerar eller tar bort uppgifter om dig. Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan skall du begära det skriftligen, kontaktuppgifter nedan, med uppgivande av namn, adress och e-postadress. Vi kommer att behandla förfrågningar enligt ovan skyndsamt och vi kommer återkomma med svar inom 15 dagar från den dag vi mottog förfrågan. Om vi inte bifaller din begäran, oavsett skäl, kan du klaga hos Datainspektionen, datainspektionen@datainspektionen.se.

Ändringar i Policyn

Spiegelberg Förlag förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Policy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att uppfylla legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Policy kommer att publiceras på webbplatsen. Datumet för senaste ändring publiceras sist på denna sida.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor vänligen kontakta oss via: E-post: info@spiegelberg.se eller via post: Sven Spiegelberg AB Grenvägen 6 S-184 32 Åkersberga

rsz_spiegelberg_portrtt.png

Search