Introduktion till El- och energiprogrammet

En bra och strukturerad start på utbildningen ger eleverna motivation och hjälper dem att sätta personliga mål för sin utbildning. Läromedlet ger eleverna en helhetssyn på utbildningen och belyser kompetenser som leder till anställningsbarhet. Den visar vilka möjligheter en utbildning på El- och Energiprogrammet kan ge och hur eleverna bäst utnyttjar de möjligheterna. Boken introducerar också eleven till de olika yrkesrollerna och hur branschen fungerar med en introduktion till kompetenskrav, säkerhetskrav, arbetsmiljöarbete, elsäkerhet, entreprenörskap och miljöaspekter.

Ellära Faktabok

Boken Ellära är skriven för praktisk yrkesutbildning av elyrkesmän inom gymnasiet och komvux. Den lämpar sig även för grupper inom industrin som behöver fortbildning inom grundläggande ellära och elsystemets uppbyggnad. Den ger teoretiska kunskaper om elektriska principer och hur lasterna påverkar elnätet. Boken ingår i ett koncept med övningsböcker och mätövningar som utförs på en modell av ett lågspänningsnät se Ellara.se. Läromedlet täcker de tre kurserna Praktisk ellära, Ellära 1 och Ellära 2 som ingår i Skolverkets kursplaner. Den täcker också begreppet elkvalitet som ingår i andra kurser på El och Energiprogrammet.

Spänning, ström och resistans är abstrakta begrepp och det finns en pedagogisk fördel med att skapa god förståelse för begreppen innan sambanden beskrivs. Därför kommer inte matematiken och Ohms lag in förrän i kapitel 5. Läromedlet är tematiskt uppbyggt så att t.ex. begreppet ström behandlas ur flera aspekter i strömkapitlet. Det innebär att vi t.ex. går igenom både lik- och växelström, men begränsar oss till resistiva laster. Det finns en generell struktur i kapitlen som bygger på:

1. Beskrivning av storheter som t.ex. ström.

2. Beskrivning av hur man mäter den storheten.

3. Visa principer som t.ex. strömgrening.

4. Visa komponenter som är strömstyrande som t.ex. dioden.

I senare delen av boken behandlas elektromagnetism, reaktiva laster, trefas, jordsystem och elkvalitet. Det gör att nivån på de matematiska exemplen blir högre och att materialet även vänder sig till grupper som behöver en djupare förståelse för ellära.

Recension

Helhetsintrycket är att innehållet är modernt, innehållsrikt och pedagogiskt uppbyggt med ambition att ge en gedigen faktaförståelse och att minimera risker med elsäkerhetsfel och få bra funktionalitet i elanläggningar.

ur Ingvar Kroons recension, Bibliotekstjänst Häftepos 13108181

Smakprov

Ellära Övningsbok Del 1

Ellära Övningsbok del 1 hjälper eleverna befästa sina kunskaper om grundläggande elektriska begrepp och principer. Det lägger en viktig grund för att att nå målen i ”Praktisk ellära” . Kapitlen har samma indelning som faktaboken Ellära, publicerad på Liber AB (ISBN 47-08543-9). Boken innehåller frågor, beräkningsuppgifter och påståenden som ska värderas. Övningsuppgifterna i Ellära övningsbok del 1 täcker kapitlen 1-11 i faktaboken och behandlar grundläggande begrepp som spänning, ström, resistans, ohms lag, effekt, serie- och parallellkoppling. Den lämpar sig väl för att ge begreppsbildningen en genomtänk progression i ÅK 1 på El och Energiprogrammet.

Ellära övningsbok Del 2

Ellära övningsbok del 2 täcker kapitel 12-16 i faktaboken och behandlar magnetism, reaktiva laster, trefas- och jordsystem samt elkvalitet.

Övningsbok del 2 täcker kapitlen 12-16 i faktaboken från Liber AB (ISBN 47-08543-9). Den hjälper eleverna att nå målen i gymnasiekurserna ”Praktisk ellära” och ”Ellära 1 och 2”. Övningsboken innehåller frågor på elektromagnetism, reaktiva laster, trefassystem, jordsystem, och elkvalitet. Boken ingår i ett koncept med faktabok, mätövningsböcker och laborationsutrustning från Ellära.se och EDUC Utbildning.

Den breddade synen på ellära gör konceptet intressant för fortbildning inom flera olika branscher och företag.

Ellära mätövningar

Mätövningar är mycket viktiga för att utveckla kunskaper till färdigheter som tillsammans ger kompetens.

Boken ”Ellära Mätövningar Del 1” innehåller praktiska mätövningar. Övningarna är baserade på den modell av ett elnät som utvecklats av Sven Spiegelberg AB och marknadsförs via www.ellära.se. Eleverna får övar på att mäta de grundläggande elektriska begrepp spänning, ström, resistans, ohms lag, effekt och får samtidigt en överblick av ett elnät. Boken lämpar sig för att integrera med de gemensamma kurserna på El- och energiprogrammet. Den utgör en bra grund för att eleverna ska klara kursen "Praktisk ellära".

Boken "Ellära mätövningar del 2" baseras också på den mätövningsutrustning som utvecklats av Sven Spiegelberg AB. Övningarna inriktar sig på att ge kompetens för att klara målen i kursen "Praktisk ellära" Den innehåller mätningar som utvecklar förståelse och färdigheter i att mäta:

  • Hur reaktiva och olinjära laster påverkar elnätet.
  • Hur Y- och D-kopplingar i symetriska och osymetriska trefasnät påverkar elsystemet.
  • Hur kortslutningsström påverkar beröringsspänningen
  • Hur potentialer på skyddsledren skapar förutsättningar för vagabonderande strömmarna.
  • Elektriska egenskaper hos olika olika jordsystem.
  • Felsökning och mätningar av elkvalitet.

Mätövningarna utvecklas kontinuerligt med nya versioner av mätövningsböckerna. Befintliga kunder eller ni som vill utvärdera utrustning och mätövningarna kan ansöka om ett konto på www.ellara.se. Där fins materialet tillgängligt som PDF. Eller kontakta Sven Spiegelberg för att ta del av aktuellt material, se kontaktinformation.

Image
matovningar.png
Image
Image
Image