Ellära 2.0 Pro Faktabok

Ellära 2.0 Pro vänder sig till blivande installations-, service och industrielektriker samt automationstekniker som kommer att arbeta med starkströmsinstallationer. Målet är att ge en teoretisk bakgrund till anläggningskontroll och felsökning av starkströmsanläggningar. Vi lägger grunden för systemförståelse, grundläggande elektriska begrepp och principer samt hur olika lasters påverkar elnätet. Det ger förutsättningar att tolka manualer och mätvärden från de i elbranschen vanligaste instrumenten och installationstestarna. Boken täcker kursen Praktisk ellära, Ellära 1 och 2. Kapitlen trefas, jordsystem, elkvalitet och kontroll och felsökning ger en nära koppling till övriga ämnen på El och energiprogrammet.

ISBN 978-91-986480-0-3

En videogenomgång av samtliga kapitel i Ellära 2.0 Pro faktabok från 2021 8 minuter.

Elllära 2.0 Pro faktabok

Image

En videojämförelse mellan Ellära faktabok 2012 och Ellära 2.0 Pro faktabok 2021, 9 minuter.

Ellära Faktabok

Boken Ellära är skriven för praktisk yrkesutbildning av elyrkesmän inom gymnasiet och komvux. Den lämpar sig även för grupper inom industrin som behöver fortbildning inom grundläggande ellära och elsystemets uppbyggnad. Den ger teoretiska kunskaper om elektriska principer och hur lasterna påverkar elnätet. Boken ingår i ett koncept med övningsböcker och mätövningar som utförs på en modell av ett lågspänningsnät se Ellara.se. Läromedlet täcker de tre kurserna Praktisk ellära, Ellära 1 och Ellära 2 som ingår i Skolverkets kursplaner. Den täcker också begreppet elkvalitet som ingår i andra kurser på El och Energiprogrammet.

Spänning, ström och resistans är abstrakta begrepp och det finns en pedagogisk fördel med att skapa god förståelse för begreppen innan sambanden beskrivs. Därför kommer inte matematiken och Ohms lag in förrän i kapitel 5. Läromedlet är tematiskt uppbyggt så att t.ex. begreppet ström behandlas ur flera aspekter i strömkapitlet. Det innebär att vi t.ex. går igenom både lik- och växelström, men begränsar oss till resistiva laster. Det finns en generell struktur i kapitlen som bygger på:

1. Beskrivning av storheter som t.ex. ström.

2. Beskrivning av hur man mäter den storheten.

3. Visa principer som t.ex. strömgrening.

4. Visa komponenter som är strömstyrande som t.ex. dioden.

I senare delen av boken behandlas elektromagnetism, reaktiva laster, trefas, jordsystem och elkvalitet. Det gör att nivån på de matematiska exemplen blir högre och att materialet även vänder sig till grupper som behöver en djupare förståelse för ellära.

Recension

Helhetsintrycket är att innehållet är modernt, innehållsrikt och pedagogiskt uppbyggt med ambition att ge en gedigen faktaförståelse och att minimera risker med elsäkerhetsfel och få bra funktionalitet i elanläggningar.

ur Ingvar Kroons recension, Bibliotekstjänst Häftepos 13108181

Smakprov

Ellära Övningsbok Del 1

Ellära Övningsbok del 1 hjälper eleverna befästa sina kunskaper om de grundläggande elektriska begreppn spänning, ström, resistans, ohms lag och effekt. Det lägger en viktig grund för att senare nå målen i ”Praktisk ellära”. Kapitlen har samma indelning som faktaboken Ellära, tidigare publicerad på Liber AB (ISBN 47-08543-9) nu på Spiegelberg Förlag med ISBN 981982-9-4 . Boken innehåller frågor, beräkningsuppgifter och påståenden som ska värderas. Övningsuppgifterna i Ellära övningsbok del 1 täcker kapitlen 1-11 i faktaboken och behandlar grundläggande begrepp som spänning, ström, resistans, ohms lag, effekt, serie- och parallellkoppling. Den lämpar sig väl för att ge begreppsbildningen en genomtänk progression i ÅK 1 på El och Energiprogrammet.

Ellära övningsbok Del 2

Ellära Övningsbok del 2 täcker kapitlen 12-16 i faktaboken som tidigare var utgiven på Liber (ISBN 47-08543-9) nu på Spiegelberg Förlag ISBN 981982-9-4. Den hjälper eleverna att nå målen i gymnasiekurserna ”Praktisk ellära” och ”Ellära 1 och 2”. Övningsboken innehåller frågor på elektromagnetism, reaktiva laster, trefassystem, jordsystem och elkvalitet. Boken ingår i ett koncept med faktabok, övningsböcker, mätövningsböcker och laborationsutrustning. Mer informaton om mätövningar och Laborationsutrustning fins på Ellära.se. Den breddade synen på ellära i gymnasieskolan gör konceptet intressant för fortbildning inom flera olika branscher och företag.

Ellära mätövningar

Mätövningar är mycket viktiga för att utveckla kunskaper till färdigheter som tillsammans ger kompetens.
Övningarna är baserade på den modell av ett lågspänningsnät som utvecklats av Sven Spiegelberg AB och som marknadsförs via www.ellära.se.


Boken ”Ellära Mätövningar Del 1” innehåller praktiska mätövningar där eleverna får mäta de grundläggande elektriska begrepp spänning, ström, resistans, ohms lag, effekt, serie och parallellkoppling. De får samtidigt en överblick av lågspänningsnätets ubyggnad. Boken lämpar sig för att integrera med de gemensamma kurserna på El- och energiprogrammet. Den utgör en bra grund för att eleverna senare ska klara kursen "Praktisk ellära".

Boken "Ellära mätövningar del 2" baseras också på den modell av ett lågspänningsnät som utvecklats av Sven Spiegelberg AB. Övningarna inriktar sig på att ge kompetens för att klara målen i kursen "Praktisk ellära" Den innehåller mätningar som utvecklar förståelse och färdigheter i att mäta:

  • Spänningsfall
  • Hur reaktiva och olinjära laster påverkar elnätet.
  • Hur Y- och D-kopplingar i symetriska och osymetriska trefasnät påverkar elsystemet.
  • Hur kortslutningsström påverkar beröringsspänningen
  • Hur potentialer på skyddsledren skapar förutsättningar för vagabonderande strömmarna.
  • Elektriska egenskaper hos olika olika jordsystem.
  • Felsökning och mätningar av elkvalitet.

Mätövningarna utvecklas kontinuerligt med nya versioner av mätövningsböckerna. Befintliga kunder eller ni som vill utvärdera utrustning och mätövningarna kan ansöka om ett konto på www.ellara.se. Där fins mätövningsböckerna tillgängligt som PDF. Kontakta Sven Spiegelberg för att  få en demonstration över Zoom eller vid frågor om konceptet. kontaktinformation.

matovningar.png
Image
Image
Image